Kategória: Hírek

a

Hofer Tamás ajándéka

Hofer Tamás Széchenyi-díjas és Herder-díjas néprajzkutató, muzeológus, etnográfus, antropológus ajándéka Kutatócsoportunk számára Dr. Hofer Miklós kir. ítélőtáblai bíró hagyatékából:

A birtoklási állapotoknak a földadókataszteri munkálatokban való rendezése /birtokvalósítás/ / [közread. a] M. kir. pénzügyminisztérium .- Budapest : Állami Ny., 1942 .- 98 p. .- (Magyar királyi pénzügyminisztérium kiadványai) .-

Beszédek Vladár Gábor és Polner Ödön honoris causa doctorrá avatása alkalmából : 1942 jún. 12. .- Debrecen : Debreceni Egyetemi Ny., 1943 .- 16 p. ; 23 cm .-

Bozóky Alajos : Institutiók.- 4. jav. és bőv. kiad. .- Budapest : Franklin, 1886 .- XVI, 510 p. ; 22 cm

Csánk Béla: Adalékok az angol törvénykezési joghoz.- Budapest : Sylvester Irodalmi és Nyomdaipari Intézet, 1937 .- 129 p. ; 24 cm .-

Fehér Miklós : Az antropológiai-örökléstani vizsgálatok alkalmazása apasági perekben : beszámoló 1121 vizsgálatról.- Budapest : Akad. Kiadó, 1954 (Budapest Akad. Ny.) .- p. 83-103. ; 25 cm .-

Fenesi Ferenc (összeáll.) : A népbírósági rendelet és a népbíróság joggyakorlata, Káldi István ; bev. Szűcs János .- Budapest : Békeffy, 1945 (Budapest Athenaeum Ny.) .- 58 p. ; 20 cm .-

Hegedűs József: A jogi pozitivizmus bukás.- Budapest : [s.n.], 1943 (Budapest : Franklin) .- 45 p. ; 23 cm .-Különlenyomat Budapesti Szemle 1943. okt.-nov. .- (2 pld)

Hegedüs József: A természetjog időszerűségéről .- [Budapest] : [Szerző], 1939 .- [1], p. 154-183., [1] p. ; 24 cm .- Klny.: a Társadalomtudományból .-

Hegedűs József: Az általános elvek szerepe az ujabb német magánjogi elméletben .- Budapest : Attila-Ny., 1944 .-31 p. .- Klny.: a Jogászegyleti Értekezések 1943. XI/1-2. sz.-ából .-

Hegedüs József: Földbirtokpolitikai alapelvek szociológiai megvilágításban.- [Szeged] : [Ablaka György Ny.], 1938 .- 20 p. ; 24 cm .- Klny.: a Jogból .-

Hegedüs József: Spencer jogbölcseletének maradandó elemei.- [Budapest] : [Stephaneum Ny.], [1942] .- 26 p. ; 24 cm .-Klny. Viski Illés József Emlékkönyvéből .-

Katona Mór: Magánjogi dolgozatok gyűjteménye.- Budapest : Politzer, 1905 .- [4], 480, [2] p. ; 23 cm .-

Kritsa Izidor: Teknikai módszere és eszközei a nagyobb szabású telekkönyvi sorrendi tárgyalásoknak. -Csík-Szereda : Szvoboda József Könyvnyomdája, 1900.- 95 p. ; 23 cm .-

Lallossevits János – Lányi Márton: A magyar magánjog kézikönyve I–II .- 2. kiad. .- Budapest : Grill, 1913 .- 2 db ; 16 cm .-

Magyarországi rendeletek tára : huszonhetedik folyam : 1893 VI. füzet / kiad. a M. Kir. Belügyministerium .- Budapest : Nágel : M. Kir. Belügyministerium, 1893 .- p. 1927-2898., [11] t.fol. : ill. ; 23 cm .-

Mészáros Lajos: A tízéves státustörvény.- Budapest : [Stádium Ny.], 1931 .- 27 p. ; 23 cm .- Klny. a Bírák és Ügyészek Lapjából .-

Nagy Ernő: Magyarország közjoga : államjog.- 2., átdolg. kiad. .- Budapest : Athenaeum, 1891 .- 467 p. ; 24 cm .-

Nagy Ernő: Magyarország közjoga : államjog.- 7. átdolg. kiad. .- Budapest : Athenaeum, 1914 .- XII, 474 p. ; 24 cm .-

Nyeviczkey Zoltán: Teljesen újszerű gazdaságjogi szempontok térfoglalása a nőtartásdíjak kérdésében a vonatkozó kúriai határozatok részletes szövegével.- Budapest : Attila Ny., 1935 .- 16 p. ; 24 cm .-

Sövényházy Ferenc : Az angol részvénytársaságok felülvizsgálói (auditorai).- Budapest : Szerző, 1934 (Budapest Athenaeum Ny.) .- 16 p. ; 24 cm .- Klny. a Magyar Könyvviteli Folyóiratból .-

Sövényházy Ferenc: A francia részvényjogi reform iránya.- Budapest : Pesti Lloyd, 1934 .- 26 p. .- Klny.: a Kereskedelmi jog 1934. 11. sz.-ból .-

Sövényházy Ferenc: A svájci részvényjogi reform.- Kecskemét : Első Kecskeméti Hírlapkiadó, 1935 .- 11 p. .- Klny.: a Jogállam 1934. évi nov.-dec. havi sz.-ból .-

Sövényházy Ferenc: Az angol részvényjog jellegzetességei és tanuságai / írta és a M. Jogászegylet Hiteljogi Szakosztályának 1934. okt. 16-án, majd folytatólag okt. 23-án tartott ülésén előadta Sövényházy Ferenc ; [közread. a] M. Jogászegylet Hiteljogi Szakosztálya .- Kecskemét : Első Kecskeméti Ny., 1935 .- 56 p. .- Klny.: a Jogászegyleti Értekezések 1934. dec. sz.-ából .-

Sövényházy Ferenc: Jogfejlesztés Angliában.- Budapest : Pallas, 1937 .- 16 p. .- (Magyar Közigazgatás Könyvtára 7.) .-

Térfi Gyula: Igazságügyi zsebtörvénytár / összeáll. … Térfy Gyula .- Bp. : Grill, 1929 .- XII, 316 p. ; 17 cm .-

Vladár Gábor: Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület 30 évének mérlege .- Budapest : [Stádium Ny.], 1937 .- 15, [1] p. ; 23 cm .- Klny. a Bírák és Ügyészek Lapjából .-

Vladár Gábor: Tudományos munka-e a jogszabály-előkészítés.- Budapest : [s.n.], 1939 (Budapest : Franklin) .- 45 p. ; 23 cm .-Különlenyomat Budapesti Szemle 1939. okt.-nov. .-

kajtar

Ut juris ordo exigit. Ünnepi tanulmányok Kajtár István 65. születésnapja tiszteletére

Kutatócsoportunk alapító tagját, Dr. Kajtár István DSc. emeritus professort 65. születésnapja alkalmából ünnepi kötettel köszöntötték kollégái, pályatársai, a barátok és a tanítványok. A kötet 30 tanulmányt ölel fel, ezek között műfajukat tekintve is változatos, kifejezetten jogtörténeti témájú és feldolgozású, történeti indíttatású, illetve történeti előzményekre kitekintéssel készült, valamint jelenkori, modern jogi, intézményi és dogmatikai kérdéssel foglalkozó munkák egyaránt megtalálhatók. Ez az egyébként izgalmas sokszínűség megnehezíti az írások mindegyikére megfelelőképpen illő közös jellemző megjelenítését, ekként a régi formulánál kifejezőbb címet nem is lehetne találni: Ut juris ordo exigit.

A szerzők Kajtár István jogi kari professzortársai és pályatársai, a hazai jog-történeti műhelyek doyenjei, a jogtörténet-tudomány jeles képviselői, a közös szeminárium két vezető grazi professzora, a pécsi jogi karon oktató barátok és tanítványok, köztük a jogtörténet-tudomány művelése iránt elhivatott legifjabb jogászkollégák.

Az ünnepi kötetek közreadása becses hagyomány. A tisztelgésen túl az ünnepi kötet a köszöntött tudós személye és munkássága révén a szűkebb-tágabb tudományos-szakmai kapcsolatok erősítését is szolgálja, miként a tudomány eredményes művelése ezt megkívánja.

  • Tartalomjegyzék
  • Szerkesztők: Béli Gábor, Korsósné Delacasse Krisztina, Herger Csabáné
  • Kiadás éve: 2016
  • Kiadás helye: Pécs
  • Kiadó: ID Research Kft / Publikon Kiadó
  • Terjedelem: 325 oldal
  • Kötés: papírtábla
  • Formátum: 165 x 235 mm
  • ISBN 978-615-5457-69-2
1_korlevel_hungkong2016-216x300

Jogi néprajz, jogi kultúrtörténet szimpózium a Hungarológiai Kongresszuson

Augusztus 22. és 27. között Pécsen rendezik meg a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust, amelynek fő témája a kultúra- és tudományköziség, a magyarságtudomány a XXI. században. A Jogi néprajz, jogi kultúrtörténet szimpóziumra a Kongresszus harmadik napján, augusztus 24-én kerül sor (9:00 – 17:00).

A szimpózium helyszíne:
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E/539 terem

A szimpózium programja:

Szimpóziumvezetők: Nagy Janka Teodóra – Mezey Barna

9.00-9.20 A szimpózium megnyitása: SZOKÁSJOG ÉS JOGSZOKÁS… (Jogi kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár 2., Szekszárd, PTE KPVK, 2016.) a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport kiadványának bemutatása

9.20-9.40 Homoki-Nagy Mária: „Amiről a végrendeletek mesélnek…” Egy mezőváros története a végrendeletek tükrében
9.40-10.00 Bárth János: Jogi néprajzi vonatkozások jankováci úriszéki iratokban
10.00-10.20 Herger Csabáné: “Lelkemet az Istennek végtelen irgalmasságába ajánlván…” Végrendelkezési szokások Pécsett az Osztrák Polgári Törvénykönyv uralma alatti években
10.20-10.40 Horváth József: Az 1848 előtti győri árvairatok (Acta Orphanalia) jogtörténeti forrásértékéről
10.40-11.00 Varga István: Gyermektartási perstratégiák a két háború közötti Magyarországon
11.00-11.20 Hozzászólások

11.20-11.40 Kávészünet

11.40-12.00 Mezey Barna: Szankciók és végrehajtók a jogszokások világában
12.00-12.20 Gelencsér József: Macskazene, fáklyászene, szerenád avagy közösségi büntetések és elismerések
12.20-12.40 Völgyesi Levente: A valláserkölcs és a jog határterületének néprajza
12.40-13.00 Kováts István: A középkori és koraújkori vesztőhelyek régészete
13.00-13.20 Hozzászólások

13.20-14.20 Ebédszünet

14.20-14.40 Kajtár István: A jogi kultúrtörténet dimenziói
14.40-15.00 Szabó Ernő: Római magánegyesületek jogi kultúrtörténeti vonatkozásai
15.00-15.20 Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkun szabadság a helyi társadalom szokásjogi viszonyaiban és jogi kultúrájában
15.20-15.40 Bódiné Beliznai Kinga: A főispáni beiktatás díszes külsőségei
15.40-16.00 Nagy Janka Teodóra: A jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kutatások legújabb eredményei egy új forráscsoport (Digital Database of Folk Law: DDFL) tükrében
16.00-16.20 Hozzászólások

16.20-16.40 A szimpózium zárása, a tervezett kiadvány megbeszélése

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport standot állít a Kongresszus helyszínén, ahol lehetőség nyílik a kutatócsoporthoz kötődő kiadványok bemutatására.

A Regisztrációs Iroda nyitva tartása: 8:00-17:00 (a szimpózium napján, a szimpóziummal megegyező helyszínen)

Helyi közlekedés:
A városi tömegközlekedési eszközöket a résztvevők a kongresszusi kitűzővel ingyenesen használhatják.
Az Ifjúság úti campus megközelítése:

Távolsági autóbusszal érkezőknek:
A buszpályaudvarnál (vásárcsarnok, piac) található a 30-as helyi járat megállója. A hatodik megállónál (Ifjúság útja) célszerű leszállni.

Vasúton érkezőknek:
A vasútállomástól indul a 30-as autóbusz, a hetedik megállónál (Ifjúság útja) célszerű leszállni.

A 30-as autóbuszról leszállva a B épület bejárata elé érkezünk. A “B” épülettel szemben állva, balra indulva, juthatnak el a főbejárathoz (“A” épület). Az “A” épület portáján, valamit a regisztrációnál további útbaigazítás kérhető. Az E/539 terem lifttel is megközelíthető.

Parkolás
Az Ifjúság úti campusnál az egyetem területén ingyenes parkolást biztosítanak a szervezők a kapacitás erejéig, a környék utcáiban a parkolás fizetős 100,-Ft/óra.

Dia1

DSCN1466

OTKA munkamegbeszélés (Szekszárd, 2016. május 12.)

‘A jogtörténet új forrásai: a Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Digitális Adattár (DDFL)’ OTKA kutatás harmadik periódusának munkamegbeszélésére került sor Szekszárdon, 2016. május 12-én.

Helyszín: PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Rákóczi utca 1. (Tanácsterem)

A megbeszélésen résztvevő kutatók:

Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet DSc. ny. levéltáros-történész, BKMM
Dr. Bognár Szabina PhD. tudományos munkatárs, MTA BTK NI
Dr. Homoki-Nagy Mária PhD. egyetemi tanár, SZTE ÁJK
Dr. Kajtár István DSc. emeritus professor, PTE ÁJK
Dr. Nagy Janka Teodóra PhD. dékánhelyettes főiskolai tanár, PTE KPVK

Meghívott vendégek: Tancz Csilla könyvtárigazgató (PTE KPVK Könyvtára)

A munkamegbeszélésére szakmai programja:
10:00–10.30 A vezető kutató ismerteti az eddigi szakmai eredményeket
10:30–11:30 A kutatócsoport, a kutatók 15–20 percben összegzik a 109191 K számú OTKA program harmadik periódusában (2015.10.01–2016.09.30) vállalt kutatási tevékenységüket
11:30–12:00 Kérdések és szakmai vita
12:00–12:30 A harmadik kutatási év (2015.10.01–2016.09.30) operatív teendőinek részletes áttekintése
12:30–13:00 A harmadik évi kiadványozási feladatok áttekintése, egyebek
271395_emlektabla-avato-kecskemet

Emléktábla-avatás Csemegi Károly tiszteletére

A napokban emléktáblát helyezett el a Magyar Jogászegylet Bács-Kiskun Megyei Szervezete a kecskeméti Piarista Kollégium homlokzatán, az iskola egykori diákja, a későbbi híres jogtudós, Csemegi Károly (1826-1899) tiszteletére.

Az avatóünnepségen dr. Bicskei Ferenc, a Kecskeméti Törvényszék elnöke, a jogászegylet megyei elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Nánási László megyei főügyész, az emléktábla kezdeményezője mondott ünnepi beszédet. A táblát az „alma mater” képviseletében Nagy Attila igazgató áldotta meg és szentelte fel. Az ünnepség második részében a Piarista Iskola dísztermében Nánási László főügyész tartott bevezető előadást kutatásainak eredményeiről, a „Csemegi Kódex” megalkotójának Kecskeméten végzett piarista tanulmányairól. Ezután dr. Mezey Barna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának rektora, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora beszélt Csemegi Károly koráról és munkásságáról. Csemegi Károly (eredetileg Nasch Károly) a magyar büntető-jogtudomány kimagasló alakja volt, nevéhez több, kiemelkedő jelentőségű törvény köthető.

(Forrás: BAON)