Category Archives: Hírek

Új kutatócsoport alakult a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetben a Tagányi-hagyaték feltárására

A kutatócsoport munkáját biztosító NKFI pályázat címe:

Tagányi Károly (1856–1924) jogszokásgyűjtő programja és hagyatékának tudománytörténeti jelentősége
Futamideje: 2019.12.01 – 2023.11.30.
Azonosítója: NKFI FK 132220

A kutatócsoport szakmai hátterét a BTK Néprajztudományi Intézet és a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport jelenti. A kutatók négy intézményből érkeztek: a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar tanszékvezető egyetemi tanára Nagy Janka Teodóra és Horváth József, a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgató-helyettese szenior kutatóként; Szeberényi Gábor, a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont főigazgatója résztvevő kutatóként csatlakozott a pályázathoz. A BTK Néprajztudományi Intézet munkatársai közül Bognár Szabina (vezető kutató), Domokos Mariann és Szabó Ernő vesznek részt a kutatási programban.

A pályázat vezető kutatója, Bognár Szabina jogász-néprajzos. A BTK Néprajztudományi Intézet kutatójaként rendszeresen publikál a jogi néprajz tárgykörében; disszertációja alapján készült monográfiája A magyar népi jogélet kutatása címmel 2016-ban a Magyar Néprajzi Társaság kiadásában jelent meg. Nevéhez köthető Tagányi Károly 21. századi „újrafelfedezése”, Tagányi publikált örökségének számbavétele. Tagányi műveinek hatását és jelentőségét vizsgálja a nemzetközi és a hazai néprajztudományban.

Nagy Janka Teodóra jogász-néprajzos, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport elnöke, a PTE KPVK egyetemi tanára, a projektben szenior kutató. Az 1990-es évek közepétől rendszeresen publikál a tradicionális népi önkormányzatokról (ezek között a föld- és faluközösségekről) és a népi jogéletről, annak magyar és nemzetközi kutatástörténetéről. A pályázatban részt vesz a 19. századi európai jogi néprajzi kutatások magyarországi hatásvizsgálatában. A jogi néprajz hazai képviselőjeként újabb és újabb témákkal jelentkezik, konferenciák és kiadványok sora jelzi hiánypótló tudományos és tudományszervező tevékenységét.

Horváth József történész-könyvtáros, a kora újkori végrendelet-kutatás megkerülhetetlen képviselője, a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgató-helyettese. Több évtizedes forrásfeltáró és könyvtárosi tapasztalatai alapján szenior kutatóként segíti a Tagányi-hagyaték feltárását. Sokoldalú felkészültsége biztosíték arra, hogy értő feldolgozója lesz Tagányi Károly kora újkorra vonatkozó publikációinak és kéziratos hagyatékának, különös tekintettel a Tagányi-levelezésre.

Szeberényi Gábor történész-könyvtáros, a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont főigazgatója. Feldolgozta a Tagányi-könyvtár 1920-as évekbeli Pécsre kerülésének történetét. Nevéhez köthető Tagányi historiográfiai hatásának minden korábbinál részletesebb feltárása; a Tagányi-tanítványok közül Holub József és Szekfű Gyula mester-tanítványi kapcsolatának részletes vizsgálata. A projekt keretében feldolgozza az 1920-as években Pécsre került Tagányi-könyvtár állományát, és folytatja Tagányi historiográfiai (társadalomtörténeti, tudománytörténeti) hatásának feltárását.

Domokos Mariann néprajzos-jogász, a BTK Néprajztudományi Intézet kutatója.  Publikációinak nagy része a magyar népmesegyűjtés és kiadás 19. századi történetének különböző fejezeteit mutatja be. Számos tanulmány, egy monográfia a mesegyűjtés történetéről és egy klasszikus népmesegyűjtemény kéziratos és kiadott változatának szinoptikus, kritikai kiadása köthető nevéhez. Elsősorban másfél évtizedes forrásfeltáró tapasztalatait hasznosítja a különböző gyűjteményekben őrzött Tagányi-kéziratok számbavétele során. Vizsgálja Tagányi műveinek hatását és jelentőségét a néprajztudományban. Feltárja a 19. századi európai jogi néprajzi kutatások és az európai folklórgyűjtés történetének összefüggéseit, elsősorban a Grimm-testvérek magyar recepcióját kutatva.

Szabó Ernő ókortörténész-közgazdász, a BTK Néprajztudományi Intézet tudományos segédmunkatársa. A Tagányi-hagyatékról készülő adatbázis felelőse, aktív szerepet vállal a Tagányi-hagyaték feltárásában és feldolgozásában.

A kutatás témája:

Tagányi Károly (1856–1924) történész-levéltárnok méltatlanul elfelejtett tudósunk, akinek témaválasztása, „stylje” is jóval univerzálisabb volt, mint kortársaié, felfogása nagyban elütött a korabeli magyar történetírók többségétől. A munkája iránt végletekig elkötelezett tudósként a 19. század végén rendkívüli képességekkel és erudícióval próbált meghonosítani több, Európában szintén abban az időszakban indult kutatási irányzatot. Szerteágazó próbálkozásai (közülük kiemelhető az őt az Akadémiába bejuttató A földközösség története Magyarországon című tanulmánya) – a modern levéltártani rendező elvek adaptálásától a helytörténetírás tudományos megalapozásán keresztül a gazdaságtörténet meghonosításáig – azonban túl korainak bizonyultak, s így sokáig nem akadt követőjük. Legfontosabb újítása, hogy egyre szélesebb forráskört vont be vizsgálataiba, a néprajztudományban és azon belül a néprajzi gyűjtésben is egy újabb forrásbázist látott. Így széles nemzetközi kitekintéssel nyomon követte a korszakban kibontakozó új tudomány eredményeit, és levéltári kutatásaival ötvözve építette be azokat munkáiba. Kifejezetten néprajzosok számára megfogalmazott jogszokásgyűjtő programjának első részét (A hazai élő jogszokások gyűjtéséről. I. rész. A családjog és öröklési jog köréből) 1919-ben tette közzé. Tagányi és a Magyar Néprajzi Társaság is, melynek a szerző 1920 és 1924 között elnöke volt, az európai tudományos közvéleménynek szánta a dolgozatot, így az 1922-ben németül is megjelenhetett. A jogszokásgyűjtő program folytatása azonban, ahogy a Tagányi-életmű nagy része is, máig kéziratban maradt. A kutatási program elsődleges célja a nem publikált fejezetek (dologi jog, kötelmi jog, büntetőjog) feldolgozása, digitalizálása és közzététele a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport által működtetett jogi néprajzi adatbázisban (www.jogineprajz.hu). A kutatócsoport természetesen a Tagányi-hagyaték teljességre törekvő feltárására vállalkozik, úgy a levelezés, a kéziratok, a jegyzetanyag, mind a részben Pécsre került Tagányi-könyvtár kapcsán – minden esetben vizsgálva a digitalizálás és a közzététel lehetőségeit. A kutatócsoport felvállalja Tagányi tudománytörténeti hatásának vizsgálatát is, melybe beletartozik a tanítványi kör, a mester-tanítványi viszony feltárása éppúgy, mint akár a budapesti, akár a bécsi levéltárosi szakmai körökben betöltött pozíció vizsgálata is. Tagányi programindítóinak hazai utóéletének vizsgálatán túl, fontos a nemzetközi kitekintés. Európa szerte zajlik a 19. század végi jogszokásgyűjtések eredményeinek feltárása-újraértelmezése; a Tagányi-hagyaték feltárása is ebbe a diskurzusba illeszkedik. A szoros nemzetközi együttműködés elősegíti a hazánk területét érintő 19. századi gyűjtések eredményeinek feltérképezését.

Tagányi (publikált és kiadatlan) örökségének teljességre törekvő, tudományos igényű számbavétele, közzététele és feldolgozása a tudománytörténet hiánypótló vállalkozása.

2019. november 28-29. „A JOG KULTURÁLIS HOLDUDVARA” KAJTÁR ISTVÁN EMLÉKKONFERENCIA

Kedves Előadók, Kedves Kutatócsoport Tagok, Tisztelt Kollégák!

Először is a szervezők nevében szeretném megköszönni, hogy részt vettetek „A jog kulturális holdudvara” Kajtár István Emlékkonferencián a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Pécsett, a PAB-székházban 2019. november 28-29-én.

Mindkét nap szakmaisága, szellemisége méltón idézte Kajtár István professzor úr, a jogtörténész, a jogi kultúrtörténész, a professzor, a kolléga, a barát emlékét.

Köszönet ezért valamennyi előadónak, emlékezőnek és résztvevőnek!

A konferencián elhangzott előadások megjelentetését tervezzük, a kézirat leadására vonatkozó részletes információkat 2020. január 31-ig pontosítjuk.

 

Szíves üdvözlettel a konferencia szervezőbizottsága nevében:

Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra

PAB Jogdogmatikai és Jogtörténeti Munkabizottság
alelnöke,
a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport
elnöke

MEGHÍVÓ: 2019. november 28-29. „A JOG KULTURÁLIS HOLDUDVARA” KAJTÁR ISTVÁN EMLÉKKONFERENCIA tudományos konferenciára

s

MEGHÍVÓ

az mta pécsi akadémiai bizottság gazdaság- és jogtudományok szakbizottság jogdogmatikai és jogtörténeti munkagbizottság

az mta szegedi akadémiai bizottság jogtudományi szakbizottság

a pte állam és jogtudományi kar jogtörténeti tanszék

és a tárkány szükcs ernő jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi kutatócsoport (pte kpvk)

 

tisztelettel meghívja

a Magyar Tudomány Ünnepe

alkalmából tartandó tudományos konferenciára

 

Időpont: 2019. november 28-29. (csütörtök-péntek)

Helyszín: MTA PAB Székház (7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.)

 

 

Program

 

 „A JOG KULTURÁLIS HOLDUDVARA”

KAJTÁR ISTVÁN EMLÉKKONFERENCIA

 

  1. november 28. 14.00-18.00

 

14.00  Megnyitó

Lénárd László, a PAB elnöke, az MTA r. tagja, prof. em. (PTE)

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária, a SZAB Jogtudományi Szakbizottság elnöke

Dr. Fábián Adrián, dékán (PTE ÁJK)

 

14.20  Dr. iur. Dr. habil. Kajtár István DSc. prof. emeritus

Tiszteleti előadások

Levezető elnök: Dr. Béli Gábor tanszékvezető egy. docens, oktatási dékánhelyettes (PTE ÁJK, Jogtörténeti Tanszék), Kajtár István szakmai életrajzát ismerteti Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra (a PAB Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottság Jogdogmatikai és Jogtörténeti Munkabizottság alelnöke, a TSZE Kutatócsoport elnöke)

 

Kajtár István a jogtörténész

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE ÁJK, a Magyar Jogtörténet Tanszék)

 

Kajtár István és a pécsi jogi kultúrtörténeti műhely

Dr. Korsósné Dr. Delacasse Krisztina adjunktus (PTE ÁJK, Jogtörténeti Tanszék)

 

A nemzetközi kapcsolatok hozadéka Kajtár István életművében

Dr. Herger Csabáné egyetemi docens (PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék)

 

A tengerek joga Kajtár István szemináriumain

Dr. László Balázs (PhD-hallgató) (PTE ÁJK Doktori Iskola)

 

15.30 Kávészünet

 

16.00 Kajtár István a jogtörténész, a kolléga és az ember

Szakmai emlékezések

Levezető elnök: Prof. Dr. Mezey Barna, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék)

 

18.00 Zárszó

Dr. Béli Gábor tanszékvezető egy. docens, oktatási dékánhelyettes (PTE ÁJK, Jogtörténeti Tanszék)

 

***

 

  1. november 29. (péntek) 9.00-15.00

 

A jog kulturális holdudvarában… In memoriam Kajtár István

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport tagjainak tiszteleti előadásai

 

9.00-9.10 Megnyitó (Nagy Janka Teodóra)

 

1.szekció

Elnök: Homoki-Nagy Mária

9.10-9.30     Varga Csaba: „Jogi kultúrák” és „jogi kultúra” – A jog alakváltozatai és felfogásmódjai

9.30-9.50     Mezey Barna: A jogi kultúrtörténet és a büntetőjog szimbolikája

9.50-10.10   Nagy Janka Teodóra: Az „alattvalók világának” jogi kultúrtörténete – A jogi néprajz Kajtár István:

Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe című monográfiájában                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    10.10-10.25 Hozzászólások

 

10.25-10.40 Szünet

 

  1. szekció

Elnök: Bánkiné Molnár Erzsébet

10.40-11.00  Horváth József: „… cum solemnitatibus consuetis” – A kora-újkori végrendeletek

ünnepélyességének fontosabb elemeiről

11.00-11.20  Homoki-Nagy Mária: A végrendeletek, mint a jogi kultúra forrásai

11.20-11.40  Gelencsér József: Öt vásárhelyi végrendelet

11.40-11.55  Hozzászólások

 

11.50-12.15 Szünet

 

  1. Szekció

Elnök: Béli Gábor

12.15-12.35  Bognár Szabina: Két jogtörténészi életmű néprajztudományi hozadékáról

12.35-12.55  Marian Małecki – Orsolya Falus: Szent Hedvig házassága /The Marriage of St. Hedwig

12.55-13.15  Bánkiné Molnár Erzsébet: A történelemformáló privilégiumok és a helyi szokásjog hatása a jászkun

társadalomra a XVIII. században

13.15-13.30  Hozzászólások

 

13.30-13.45 Szünet

 

 

 

 

 

  1. szekció

Elnök: Mezey Barna

13.45-14.05  Nánási László: A dél-alföldi betyárperek joga és kriminalisztikája (1869-1874)

14.05-14.25 Völgyesi Levente: Kajtár István városjogi kutatásai

14.25-14.45  Frey Dóra: Az osztrák-magyar kiegyezés és a nemzetiségi jogok

14.45-15.00  Hozzászólások

 

15.00 A konferencia zárása (Mezey Barna)

 

*

A konferencia előadói:

Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet DSc. (történész) ny. múzeumigazgató, Kiskunfélegyháza 

Dr. Bognár Szabina PhD (néprajzkutató, jogász, szociológus), tudományos munkatárs, MTA BTK NI 

Dr. Falus Orsolya Fruzsina PhD (jogtörténész) tanszékvezető főiskolai docens, DUE

Dr. Frey Dóra (jogtörténész), egyetemi tanársegéd, AUB

Dr. Gelencsér József (jogász) c. egyetemi docens, Óbudai Egyetem 

Dr. Homoki-Nagy Mária PhD (jogtörténész) tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁJK

Dr. Horváth József PhD (könyvtáros-történész) igazgatóhelyettes, KPMKKT, Győr

Dr. Marian Malecki (jogtörténész) egyetemi tanár, Jagelló Egyetem (Lengyelország)

Dr. Mezey Barna DSc. (jogtörténész) tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK

Dr. Nagy Janka Teodóra PhD (jogtörténész, néprajzkutató) tanszékvezető egyetemi tanár, PTE KPVK 

Dr. Nánási László PhD (jogtörténész), c. egyetemi docens, SZTE ÁJK

Dr. Varga Csaba DSc. (jogász, jogfilozófus) prof. emeritus, PPKE JÁK

Dr. Völgyesi Levente PhD (jogtörténész, teológus), egyetemi docens, ELTE ÁJK

 

 

A konferencia szervezőbizottsága:

MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottság Jogdogmatikai és Jogtörténeti Munkabizottság (Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra alelnök)

MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogtudományi Szakbizottság (Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária elnök)

PTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék (Dr. Béli Gábor tanszékvezető, oktatási dékánhelyettes)

Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (PTE KPVK) (Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra elnök – Prof. Dr. Mezey Barna, az MTA doktora, társelnök)

 

Matla Gabriella doktorjelölt, PTE ÁJK

Szabó Ernő (ókortörténész) doktorjelölt, PTE BTK

Dr. Szabó Tamás (jogász) doktorandusz, PTE ÁJK

 

 

 

További információ:

jankateodora@gmail.com; beli.gabor@ajk.pte.hu

 

 

 

 

Elérhető elektronikus formában a Jogtörténeti Szemle 2018. 3-4. száma

Tisztelt Kollégák!

 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy megjelent a Jogtörténeti Szemle 2018. 3-4. száma, amelyet elektronikus formában néhány napon belül olvashatnak tanszéki honlapunkon (www.majt.hu).

 

Üdvözlettel,

Bódiné dr. Beliznai Kinga PhD

egyetemi docens

a Jogtörténeti Szemle szerkesztője

Imreh István konferencia Kolozsvár 2019. 09. 12-13.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete 2019. szeptember 12-13-án emlékkonferenciát szervezett a száz éve született Imreh István tiszteletére.

A konferencián a résztvevők a Házsongárdi temetőben megkoszorúzták Imreh István sírját, majd az EME székházában kétnapos tudományos konferencián emlékeztek meg a történész Imreh István több tudományterületet érintő
munkásságáról.

Az emlékkonferencián a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport több tagja is részt vett. Nagy Janka Teodóra a Kutatócsoport elnöke Imreh István és a székely falvak jog-, szokás- és értékrendje címmel tartott előadást; Mezey Barna a Kutatócsoport társelnöke a falutörvények szankciórendszeréről adott áttekintést. A Kutatócsoport alapító tagjai közül Bánkiné Molnár Erzsébet A helyi törvények, mint az autonómia belső szabályozói cím alatt a jász és a székely önigazgatás közötti párhuzamok feltárására vállalkozott; Homoki-Nagy Mária példákon keresztül mutatta be, miként élhet tovább a szokás és a szokásjog a késői jogalkotásban. Nánási László egy korai erdélyi büntetőjogi kodifikációs kísérletről, a 1810/11-es kolozsvári országgyűlés büntető kódexéről számolt be. Bognár Szabina tudományos titkár Imreh Istvánnak a magyar népi jogélet kutatásában betöltött szerepét ismertette. A konferencia részletes programja itt érhető el.

Köszönjük a Házigazdák és a Szervezők áldozatos munkáját!

 

OBORNI TERÉZ_IMREH KONFERENCIA_KOLOZSVÁR_20190915 BÁNKINÉ MOLNÁR ERZSÉBET_IMREH KONFERENCIA_KOLOZSVÁR_20190915NAGY JANKA TEODÓRA_EA1_IMREH KONFERENICA_KOLOZSVÁR_20190915NÁNÁSI LÁSZLÓ_IMREH KONFERENCIA_KOLOZSVÁR_20190915 (1)TSZE JOGTÖRTÉNETI SZEKCIÓ_JÓ_IMREH KONFERENICA_KOLOZSVÁR_20190915_071500   Imreh István sírjánál_Kolozsvár_Házsongárdi temető_20190915