Kategória: Képes

meghivo(1)_Oldal_1

Három szegedi jogtörténész

A Szegedi Tudományegyetem két jogtörténeti tanszéke, az Európai Jogtörténeti Tanszék és a Magyar jogtörténeti Tanszék nemzetközi jogtörténeti konferenciát szervezett a MTA SZAB Jogtudományi Albizottságának támogatásával 2014. november 27-28-án.

A „Három szegedi jogtörténész” elnevezésű konferencia keretében elsősorban a korábbi Jogtörténeti Tanszék három professzorának: Iványi Béla halálának 50., Bónis György születésének 100. és Both Ödön születésének 90. évfordulója alkalmából emlékeztek meg tudományos előadásaik keretében a hazai jogtörténészek. A konferencia másik apropóját pedig a Werbőczy István Tripartitumának 500 évfordulója jelentette. A konferencia előadásait német és magyar nyelven tartották meg a kutatók. A német jogtörténészek közül előadást tartottak: Prof. Dr. Gernot Kocher, Prof. Dr. Heiner Lück, Prof. Dr. Wieland Carls, Prof. Dr. Heinz Holzhauer, Prof. Dr. Bernd Kannowski és Prof. Dr. Frank Eichler.

page_01

Az utóbbi professzor előadásának összefoglalóját távolléte miatt Prof. Dr. Balogh Elemért olvasta fel. A magyar jogtörténészek közül előadásaikkal fejezték ki tiszteletüket a nagy elődök előtt Dr. Béli Gábor (PTE), Prof. Dr. Szabó Béla (DE), Prof. Dr. Dr. h.c Ruszoly József (SZTE), Prof. Dr. Blazovich László (SZTE), Dr. Bónis Péter (KRE), Dr. Gedeon Magdolna (ME), Dr. Kisteleki Károly (NKE), Andrássy Dorottya (PPKE), Dr. Völgyesi Levente (ELTE), Dr. Peres Zsuzsanna (NKE), Dr. Bató Szilvia (SZTE), Korsósné Dr. Delacasse Krisztina (PTE), dr. László Balázs (PTE), Dr. Herger Cs. Eszter (PTE), Prof. Dr. Szabó István (PPKE), Dr. Nagy Janka Teodóra (PTE), Prof. Dr. Földi András (ELTE) és Dr. Koncz Ibolya Katalin (ME). A konferenciát részvételükkel megtisztelték többek között Prof Dr. Kajtár István (PTE) és Prof. Dr. Stipta István (KRE) is.

page_02

A konferenciát megnyitotta a SZTE rektora Prof. Dr. Szabó Gábor akadémikus és a jogi kar tudományos dékánhelyettese Prof. Dr. Jakab Éva. A konferencia ünnepi köszöntőjét Prof. Balogh Elemér az Európai Jogtörténeti Tanszék vezetője, míg a zárszót és a befejező előadást Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária tartotta Both Ödönre, a mesterre emlékezve előadásában.

A konferencián részt vettek továbbá Bónis György és Both Ödön családtagjai.

A konferencia részletes programja.

A konferencia méltó megemlékezése volt a Szegedi Jogtörténeti Iskola nagy elődjeiről és a Tripartitumról, és egyben sikeres folytatása volt a szegedi jogtörténeti konferenciáknak.

Galéria

(A cikk forrása: SZTE ÁJTK)

Bárth 70 kép (6)

Dr. Bárth János néprajzkutató, címzetes egyetemi docens köszöntése hetvenedik születésnapján

2014. december 15-én köszöntötték Bárth János néprajzkutatót, nyugalmazott megyei múzeumigazgatót és egyetemi tanárt 70. születésnapja alkalmából a kecskeméti Cifrapalotában. Az ünnepelt számára igazi meglepetés volt az a köszöntő tanulmánykötet, amelyben 70 kolléga köszöntötte őt 70 néprajzi témájú tanulmánnyal. A könyv a bajai Türr István Múzeum kiadványa, amelyet Kothencz Kelemen néprajzkutató, Bárth János egyik tanítványa szerkesztett. A 880 oldalas kiadvány címe: „Határjelek és hagyásfák”, amely a korábbi, 60. születésnapi kötet, a „Halmok és havasok” címet viselő kötet párja, és az ünnepelt írásainak bibliográfiai adatait is magában foglalja.

A könyvbemutató után a pályatársak és tanítványok köszöntői hangzottak el, úgyszólván az egész hazai szakma és a határon túli magyar kutatók üdvözletével.

Bárth Jánost a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport jelenlévő és a köszöntő tanulmánykötetbe is publikáló tagjai nevében Nagy Janka Teodóra elnök is köszöntötte.

fotók: Schill Tamás

 

297

Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Interdiszciplináris Konferencia

A PTE Illyés Gyula Kar adott otthont október 2-3-án a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport 2014.évi Interdiszciplináris Konferenciájának.

A TSZE Kutatócsoport a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténet Tanszékének, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A magyar jogrendszer megújítása a jogállamiság és az európai integráció jegyében Doktori Iskolájának, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének támogatásával 2011-ben alakult meg.

Egyetemközi tudományos szervezetként jogtörténészek és a téma iránt érdeklődő egyetemi oktatók, tudományos kutatók, közgyűjteményi szakemberek, gyakorló jogászok széles körű bevonásával valósítja meg a küldetésnyilatkozatában megfogalmazott célt: a jogi néprajz, a jogi kultúrtörténet kutatási terület szinergikus fejlesztését, a kapcsolódó szellemi erőforrások erősítését. A kitűzött célt elsősorban hazai és nemzetközi konferenciák, szakmai találkozási alkalmak, fórumok szervezésével, közös honlap működtetésével, közös feladattervek megfogalmazásával, valamint kiterjedt pályázati tevékenységgel valósítja meg. A Kutatócsoport a klasszikus műhelymunka tudományos színtere, amely lehetőséget nyújt az egyetemi hallgatók, a doktoranduszok és a fiatal kutatók tehetséggondozására is.

A megfogalmazottak jegyében került sor a TSZE Kutatócsoport keretei között ez évben is a 2008-ban Szekszárdon szervezett és szakmai körökben is elismeréssel emlegetett interdiszciplináris konferenciához hasonló rendezvényre, amely a szakmai találkozás, vélemény- és tapasztalatcsere lehetőségét kínálva a korábbi együttműködő partnerek bevonásával - MTA Néprajzi Bizottsága, MTA IX. Osztályának Jogtörténeti Albizottsága, MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoportja, Magyar Néprajzi Társaság, Tárkány Szücs Ernő Alapítvány, PTE Illyés Gyula Kar, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  – került megrendezésre

A tudományos tanácskozásra összegyűlteket Prof. Dr. Horváth Béla a PTE IGYK dékánja, Prof. Dr. Mezey Barna a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport társelnöke és Dr. Tárkány Szücs Attila a kutató, Tárkány Szücs Ernő fia, valamint Dr. Nagy Janka Teodóra, a PTE IGYK általános és tudományos dékánhelyettese, a TSZE Kutatócsoport elnöke köszöntötte.

A kétnapos program első napi plenáris, illetve az ezt követő hat szekcióülésén a magyar néprajztudomány és jogtörténet harminc jeles kutatója osztotta meg egymással és a hallgatósággal legújabb eredményeit a jogi néprajz interdiszciplinaritása, a jogi kultúrtörténet kutatástörténeti kérdései, a jogi szimbólumok, processzuális jelképek, a bűnök és büntetések, a jog és folklór, valamint a mindennapok joga témaköreiben.

A konferencia során ismertették a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoportot bemutató, Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére ajánlott, a Kutatócsoport tagjai által írott tanulmányokat tartalmazó kiadványt is. A kötet (Szerk: Nagy Janka Teodóra) a Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár 1. köteteként , a PTE IGYK, kiadásában jelent meg.

A szervezők köszönik konferencia megrendezéséhez nyújtott segítséget az ELTE ÁJK Magyar Állam-és  Jogtörténeti Tanszékének, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának, valamint a szervezésben való közreműködést Dr. Bognár Szabinának, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport tudományos titkára és Szabó Ernő tudományos asszisztensnek, valamint az IGYK hallgatóinak, Bíró Dórának, Gáspár Csillának és Laczkovich Máténak.

A konferencián elhangzott előadások kivonatai

Galéria

 

Konferenciánk visszhangja:

Vásárhelytől Szekszárdig (Dr. Kriston Vízi József)

„A közös szellemi örökség jogán jöhetünk össze ismét…” – szólt e nyár végén küldött hívogatójában Dr. Nagy Janka Teodóra intézetigazgató, a Szekszárdon nemrég megrendezett jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi interdiszciplináris konferencia szervezője. A Hódmezővásárhelyről indult s immár három évtizede végleg eltávozott Tárkány Szücs Ernő születésének kilencvenedik évfordulója alkalmából, 2011-ben megalakult Kutatócsoport Kiskönyvtára sorozatának első kötetét is ez alkalommal mutatták be. Mindeközben harminc előadás, friss kutatási áttekintés vagy már téma-összefoglaló hangzott el plenáris és szekció-előadások keretében. A Kutatócsoportnak Bács-Kiskun megyéből három alapító tagja van: Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet, az MTA doktora (Kiskunfélegyháza), Dr. Bárth János néprajzkutató, ny. múzeumigazgató (Kecskemét-Jánoshalma) és Kothencz Kelemen néprajzkutató, a bajai Türr István Múzeum munkatársa. Ők előadással és a kötet szerzőiként egyaránt szerepeltek. A mostani ülésszakon hozzájuk csatlakozott a halasi  Thorma János Múzeum igazgatója, Szakál Aurél, aki a szégyenkő és pellengér fogalmak néhány ritka, még fennmaradt tárgyi emlékeit mutatta be. Dr. Kriston Vízi József, a Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársa pedig a népi játékok szabályrendszeréből ez alkalommal a büntetés és a kirekesztés jellegzetes mozzanatairól értekezett. Az előadások anyagai később egy összegző kötetben látnak majd napvilágot, míg az eddigi évek eseményei a PTE Illyés Gyula Karának kebelében működő munkaközösség révén, a jogineprajz.hu honlapon tanulmányozhatók.

WP_000260

OTKA munkaértekezlet Szekszárdon

2014. április 26-án munkaértekezletet tartott Szekszárdon „A jogtörténet új forrásai: a Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Digitális Adattár (DDFL)” című OTKA projekt kutatócsoportja.

 

A megbeszélés részvevői:

Dr. Nagy Janka Teodóra, Dr. Kajtár István; Dr. Homoki Nagy Mária; Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet; Dr. Bognár Szabina

Szakmai program:

10:00–11.30       A kutatók 15–20 percben összegzik a 109191 K számú négy éves OTKA programban vállalt kutatási feladataikat, valamint bemutatják a pályázattal összefüggő kutatási előzményeket.

11:30–12:00       Kérdések és szakmai vita.

12:00–13:00       Az első kutatási év (2013.10.01–2014.09.30) operatív teendőinek részletes áttekintése

13:00–13:30       Az első évi kiadványozás: az OTKA és a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport bemutatásában vállalt egyéni feladatok áttekintése

13:30–14:00       Egyebek

Képgaléria

017.JPG

“Alkotott jog, szokásjog, jogszokás” ­­­– előadások a Kúria Klubban

A Kúria elnöke, Dr. Darák Péter felkérésének eleget téve a Kúria Klubban tartott előadást 2014. április 14-én 15.30 órakor a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport társelnöke és elnöke, Dr. Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár, az ELTE rektora és Dr. Nagy Janka Teodóra főiskolai tanár, a PTE IGYK dékánhelyettese.

Dr. Darák Péter köszöntőjét követően az előadók „Alkotott jog, szokásjog, jogszokás” címmel szóltak a történeti jogforrások helyéről és szerepéről a magyar jogfejlődésben. Az alkotott jog történeti és aktuális kérdései, Werbőczy István 500 éve született szokásjogi gyűjteményének évfordulós értékelése, a „lent”, azaz a jogszokások színes világának felidézése számos kérdés, vélemény megfogalmazására nyújtott alkalmat.

A programot záró kötetlen szakmai beszélgetés – amelybe a résztvevők mellett a Kúria elnökének külföldi vendégei is bekapcsolódtak – lehetőséget kínált az eszmecserére jogalkotásunk és jogalkalmazásunk aktuális kérdéseiről éppenúgy, mint a jogtörténet ünnepéről.

(njt-sze)

Képgaléria